Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania obrad sesji Rady Miasta Katowice i utrwalania wizerunku

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urząd_miasta@katowice.eu,
 2. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych skontaktują się Państwo przez e-mail: iod@katowice.eu
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art.6 ust 1 lit e RODO) wynikającego z przepisów art 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, oraz z przepisów art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Pozyskane dane w postaci wizerunku oraz wypowiedzi będą udostępniane innym odbiorcom w szczególności podmiotom zapewniającym transmisję obrad Rady Miasta Katowice oraz publikowane w formie nagrań na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Katowice.
 5. Dane w postaci nagrania Państwa wizerunku i wypowiedzi będą udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Katowice przez okres niezbędny do spełniania celu informacyjnego. Dane udostępniać będziemy do chwili zgłoszenia Przez Państwa wniosku dotyczącego ograniczenia ich przetwarzania. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.
 6. Mają Państwo:
  a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c) prawo wniesienia skargi o naruszenie zasad RODO do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 7. Państwa dane dotyczące utrwalania wizerunku oraz wypowiedzi zbierane są w związku z nagrywaniem obrad rady Miasta Katowice przez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk. Jeżeli nie chcą Państwo aby ich dane w postaci wizerunku oraz wypowiedzi zostały utrwalone na nagraniu obrad sesji, prosimy o zajęcie miejsca dla publiczności, które znajduje się w strefie nie objętej monitoringiem wizyjnym (tj. balkon sali sesyjnej na III piętrze budynku Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4).
 8. Przekazanych danych nie wykorzystujemy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Skip to content